ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรพล อุ่นศิลป์
ครู คศ.2

นางชญานิศ สมานมิตร
พนักงานราชการ