ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิวุฒิ คำแสนราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอิทธิพล จิตรแม้น
ครู คศ.3

นายภาณุ ครอบเพชร
ครู คศ.3

นางสาวจันทร์ศรี เสายอด
ครู คศ.3

นางสาวรัตนาภรณ์ สัชชานนท์
ครู คศ.2

นางสาววิรัญชนา สุมนทา
ครู คศ.2

นางสาวกมลศรี สายพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวธัญธิญา มาแนม
ครู คศ.1

นางจุฑาณี บูรณ์เจริญ
ครู คศ.1

นางปารณีย์ ชัยยิ่ง
ครู คศ.1

นางสาวจรรยา ชัยศรีรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรภี พิมพ์ละออ
ครูผู้ช่วย