ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววกฤติญา เทียนชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา โลนะลุ
ครู คศ.1

นางสาวมณีรัตน์ สุขดี
ครู คศ.1

นางสาวอัมพร บุญขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา หล่าหมื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลพร สินทรัพย์
พนักงานราชการ