ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ (อ่าน 5) 13 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 4) 13 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 7) 13 ส.ค. 63
คำสั่งที 158/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา (อ่าน 9) 04 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง มอบหมายให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 10) 29 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 144/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 14) 27 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 143/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู (อ่าน 10) 26 ก.ค. 63
ตารางเรียน ตารางสอนและตารางการใช้ห้อง ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 3) 26 ก.ค. 63
แบบเก็บข้อมูล-SDQ-ปีการศึกษา-2563 (อ่าน 15) 20 ก.ค. 63
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 24) 19 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 138/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 62) 19 ก.ค. 63
คำสั่งเตรียมรับการนิเทศจากคณะกรรมการสหวิทยาเขต8/2563 (อ่าน 73) 14 ก.ค. 63
ตารางเรียน ตารางสอนและตารางการใช้ห้อง ปีการศึกษา 1/2563 (อ่าน 12) 10 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน ตำแหน่งลูกจ้างชั่ว (อ่าน 3) 09 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 65) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 126/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามนักเรียนในที่ปรึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 5) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 127/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 9) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับงบประมาณจัดสรรกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อ่าน 9) 30 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 121/2563 เรื่อง คำสั่งเวรยามเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 13) 30 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 81/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน (อ่าน 24) 30 มิ.ย. 63
ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร (อ่าน 85) 29 มิ.ย. 63
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (ใหม่) (อ่าน 99) 29 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 118/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ (อ่าน 13) 25 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 120/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 15) 25 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 15) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ ผลการยื่นซองประมูลร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 23 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 115/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563 (อ่าน 14) 22 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 111/2563 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี (อ่าน 25) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 110/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 98) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 12) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 94/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ (อ่าน 14) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 88/2563 แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง (อ่าน 16) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 87/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 13) 16 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม (อ่าน 14) 16 มิ.ย. 63
ตารางเรียน (นักเรียน) 1/2563 (อ่าน 16) 16 มิ.ย. 63
ตารางสอน (ครู) 1/2563 (อ่าน 14) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 109/63 มอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 11) 16 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 104/2563 การมาปฏิบัติงานของบุคลากร (อ่าน 15) 11 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 103/2563 ศึกษาดูงานจังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 18) 11 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีฯ (อ่าน 18) 09 มิ.ย. 63