ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และทักษะการเรียนรู้ใน                  ศตวรรษที่ ๒๑

           ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บน                     พื้นฐานความเป็นไทย 

           ๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

           ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา