ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถานภาพของของโรงเรียน
สถานภาพของของโรงเรียน

สถานภาพของโรงเรียน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

โอกาส

1.       ชุมชนมีความสามัคคี   

2.       มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   

3.       ผู้ปกครองให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง   

4.       ต้นสังกัดสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม   

5.       ไม่มีปัญหาอาชญากรรมในท้องถิ่น

6.       ชุมชนมีสถานประกอบการที่หลากหลาย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้

 

อุปสรรค

1.       ชุมชนในเขตบริการบางแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม  

2.       มีสื่อ ยั่วยุ มอมเมาเยาวชนในสังคม  

3.       รายได้ผู้ปกครองไม่แน่นอน  

4.       การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง  

5.       ค่าครองชีพสูงขึ้นส่งผลให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย

 

 

 

จุดแข็ง

 

1.       สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น   

2.       ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน   

3.       สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรส่งผลให้การบริหารจัดการคล่องตัว   

4.   บุคลากรแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน

5.  โรงเรียนสนับสนุนอุปกรณ์  สื่อสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน

 

 

จุดอ่อน

1.       บุคลกรมีภาระงานหลายอย่างนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน

2.       อุปกรณ์สื่อสารไม่สมบูรณ์ส่งผลให้การสื่อสารไม่ทั่วถึง   

3.       บุคลากรไม่เพียงพอส่งผลให้ครูมีภาระงานมากขึ้น

4.       ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณซับซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า

5.       ไม่มีการนำระเบียบไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้การบริหารจัดการไม่เป็นระบบ