ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  ในปี ๒๕๓๓ อธิบดีกรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอทุกอำเภอจัดตั้งโรงเรียนสาขาในตำบลต่าง ๆเพื่อให้ลูกหลานไทยได้เรียนใกล้บ้านเพื่อลดปัญหาการเดินทางและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในปีนี้ลูกหลานในตำบลตาตุมเข้าเรียนมัธยมศึกษาเพียง ๙-๑๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งน้อยมากโรงเรียนสังขะโดยผู้อำนวยการนายสากล  ชัยชาญ จึงเชิญคณะครูเข้าประชุมหาทางจัดตั้งสาขาขึ้น คณะครู ได้นำเสนอให้จัดตั้งที่ตำบลบ้านจารย์และตำบลตาตุม ตำบลดม ศรีณรงค์และทับทิมสยาม ๐๔ ในส่วนตำบลตาตุมที่ประชุมได้มอบหมายครูสุวิศิษฐ์  สุกใสเป็นผู้ดูแลโดยให้มาติดต่อกับผู้ใหญ่บ้าน(นายบุญส่ง วงศ์รุจิโรจน์ )นายบุญส่ง  วงศ์รุจิโรจน์ได้นำเรื่องเข้าในที่ประชุมสภาตำบล จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเรียกชื่อว่าโรงเรียนสังขะสาขาขนาดมอญ และได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับ ม.๑ ได้จำนวนนักเรียน ๘๐คนโดยขออาศัยศาลาวัดดาราธิวาสเป็นห้องเรียนชั่วคราวและจัดการเรียนการสอนได้ ๑ เทอม ในเทอมที่๒ สภาตำบลและผู้ใหญ่บุญส่งได้วิ่งเต้นหาที่ทางการทหารจึงได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่จัดตั้ง(คือที่ปัจจุบัน)ในเทอมที่ ๒ โรงเรียนสังขะได้มอบหมายนายวัชชระ สุดสงวน(ผู้ช่วยฝ่ายธุรการโรงเรียนสังขะ) มาดูแลแทนนายสุวิศิษฐ์  สุกใสจึงได้ย้ายมาเรียนในที่อาคารชั่วคราว(บริเวณถังประปาปัจจุบัน)คณะครูที่เดินทางมาช่วยสอนมีนายจรุงกิจ พิศงาม  นายมรกต หงษ์อินทร์  นายนพรัตน์  ด่านอนันต์  นายจำนงค์  พื้นนวลและครูอาสาในตำบลอีกหนึ่งคน พอนักเรียนขึ้นชั้น ม.๒ เทอมที่ ๑โรงเรียนสังขะได้มอบหมายนายสุระ  เติมมี(ผู้ช่วยฝ่ายปกครองและบริการโรงเรียนสังขะ)มาดูแลแทนนายวัชชระ ในเทอมที่ ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

(นายสิงห์ทอง   สิงหพรพงษ์)ได้มอบหมายให้นายพา  ไม้จันทร์ดี(ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนสังขะ)มาดูแลแทนนายสุระ และกรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งนายพา ไม้จันทร์ดีเป็นครูใหญ่ต่อมาในปี ๒๕๓๕ นายพาไม้จันทร์ดีได้เข้าไปกรมสามัญศึกษาขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นเอกเทศขออาคาร ๑-๒ อาคารอุตสาหกรรมบ้านพักครูหลังที่๑และบ้านพักภารโรง ๑หลัง(งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท)จึงเริ่มก่อสร้างอาคารชุด ต่อมาได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นเอกเทศขึ้นในวันที่๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

จึงถือว่าวันเกิดโรงเรียนคือ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ มีครูบรรจุ ๒คนแรก คนที่ ๑คือนางสาวสุภาวดี  ซ่อนนอก คนที่ ๒ คือ นายวิทยา  รอบรู้ ในปี๒๕๓๖นายนพรัตน์ถูกเรียกตัวกลับคืนโรงเรียนสังขะและในปี ๒๕๓๗ นายนพรัตน์ ได้ถูกให้ย้ายมาโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

  ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดยสามครู มีนายพา  ไม้จันทร์ดี  นายนพรัตน์  ด่านอนันต์  นายวิทยา  รอบรู้ ได้จับมือกันตั้งใจพัฒนาโรงเรียนให้เข้าเป็นโรงเรียนระดับเพชร โดยมีสโลว์แกนว่า”พัฒนาไม่หยุดยั้ง ทุกตารางนิ้วคือความงาม” และได้ย้ายจากอาคารชั่วคราว(มุงหญ้าคา)มาขึ้นอาคาร ๑ เมื่อวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗พร้อมทั้งจัดทำนโยบาย ๙ ข้อ คำขวัญโรงเรียน สัญญลักษณ์โรงเรียน สีโรงเรียนและคำปลุกใจว่า(”นักสู้ชายแดน”)และจัดระบบอื่นๆให้เข้าสู้มาตรฐานแบ่งกันดูแลฝ่ายต่าง จัดทำเอกสารอื่นๆ ต่อมาในปี๒๕๓๘ นายพาได้เข้ากรุงเทพๆขออนุญาตกรมที่ดินและกรมป่าไม้ ทั้งสองกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่มารังวัดและอนุมัติให้ใช้สถานที่และบริเวณจำนวนประมาณ ๕๐ไร่เศษโดยให้ใช้ ๒๖ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๖ (สิ้นสุด ๓ มีนาคม ๒๕๖๒)เมื่อครบกำหนดให้ไปขออนุญาตต่อใบอนุญาตกับกรมทั้งสอง ปี๒๕๓๘ นายนพรัตน์และนายวิทยา ได้วางแผนจัดทำปริมาณงานให้ครูใหญ่พา  ไม้จันดีเป็นอาจารย์ใหญ่ และในปี๒๕๓๙ทำปริมาณงานเป็นผู้อำนวยการคนที่ ๑

   หลังจากนี้มีนายสมเดช  สิงห์เสนาเป็นผู้อำนวยการคนที่ ๒ นายสุนทร  พลศรีเป็นผู้อำนวยการคนที่ ๓ และนายอนุชา หลิมศิริวงษ์เป็นผู้อำนวยการคนที่ ๔  ไพบูลย์ ศิริมา เป็นผู้อำนวยการคนที่ ๕  ปัจจุบัน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอำนวยการโรงเรียน คือ นายอายุ  คิดดี