ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 สอบกลางภาค
วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมดำเนินการสอบเก็บคะแนนกลางภาคนักเรียนทุกระดับชั้น
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมครูแต่งกายตามชุดประจำวัน / นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตลอดทั้ง 3 วัน กลุ่มบริหารวิชาการ